TERMS & CONDITIONS
THE SMALL PRINT

WEBSHOP
ALGEMENE VOORWAARDEN
TERMS & CONDITIONS
STUDIO
ALGEMENE VOORWAARDEN
TERMS & CONDITIONS

WEBSHOP
ALGEMENE VOORWAARDEN
TERMS & CONDITIONS

  • NL
  • UK
//ARTIKEL 01 DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder verkoper: de onderneming We are Now V.O.F. en alle dochterondernemingen te weten: Art Now, A guy called Billy en Fearless studio.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met We are Now V.O.F. (te weten ‘Webshop’) of dochterondernemingen te weten: Art Now, A guy called Billy en Fearless studio.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en verkoper gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wenst af te wijken, dient zulks schriftelijk en van te voren worden vastgelegd.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.5 Alle producten zijn zelf geproduceerd door We are Now en/of één van haar dochterondernemingen -tenzij anders is aangegeven-. Hieronder vallen in ieder geval alle Art Prints, Photography, Limited Editions Art, Unique Art en Apparel met de naam We are Now, Art Now, A guy called Billy of Fearless.
1.6 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 680.32.900. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

//ARTIKEL 02 GEGEVENS

We are Now V.O.F.

Rossinistraat 12
5151 KJ Drunen
Nederland
KvK-nummer: 680.32.900

BTW-identificatienummer: NL857273620B01

E-mail: hello(at)we-are-now.group

//ARTIKEL 03 TOEPASSELIJKHEID
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop en de winkel tussen de verkoper en de koper. 
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Dit gebeurt bij het passeren van de ‘Check out’ in de Webshop. De tekst van deze algemene voorwaarden staan verder ook op de website gepubliceerd.
3.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

//ARTIKEL 04 AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.4 Bij aangepaste voorwaarden -bijvoorbeeld tijdens Sale, of Pre Orders- worden deze duidelijk en tijdig getoond aan de klant.

//ARTIKEL 05 OVEREENKOMST
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De verkoper kan zich –binnen wettelijke kaders– op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De verkoper zal bij het product of dienst aan de koper een pakbon met adresgegevens meesturen. De factuur met belastinggegevens en specificaties over aangeschafte product wordt via de mail verstuurd.
5.6 Indien de verkoper zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

//ARTIKEL 06 HERROEPINGSRECHT
6.1 Bij aankoop van de producten van de verkoper heeft de koper, 14 dagen de tijd om de koopovereenkomst, zonder opgaaf van reden, te ontbinden.
6.2 Wanneer het product beschadigd wordt ontvangen heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen het gestelde termijn van 14 werkdagen. Deze termijn gaat in nadat de koper het product heeft ontvangen.
6.3 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.  
• Uitzonderingen hierop zijn de niet ingelijste Fine Art Prints en Photography. Deze worden in een gesealde zak geleverd met sticker. Als deze sticker is gebroken en/of de gesealde zak is geopend, dan kan dit product niet worden geretourneerd.
6.4 De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
6.5 Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper.
6.6 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan de verkoper. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.7 De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
6.9 Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

//ARTIKEL 07 KOSTEN BIJ HERROEPING
7.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3 De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
7.4 Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

//ARTIKEL 08 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
8.1 Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten: a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; b. die specifiek voor de klant zijn besteld; c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

//ARTIKEL 09 PRIJS
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of andere heffingen van overheidswege.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
9.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

//ARTIKEL 10 CONFORMITEIT
10.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften. de koper aanvaardt dat door de productiemethode van de verkoper de eigenschappen van de aangeleverde afbeelding(en) kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

//ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1 Alle producten zijn zelf geproduceerd door We are Now V.O.F. of één van haar dochterondernemingen -tenzij anders is aangegeven-. Hieronder vallen in ieder geval alle Fine Art Prints, Photography, Limited Editions Art, Unique Art en Apparel met de naam We are Now, Art Now, A guy called Billy of Fearless.
11.2 Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen en beeldmerken) door de koper mag slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende.
11.3 In het geval de koper een afbeelding, waarvan de auteursrechten aan de verkoper toekomen, zonder toestemming van de verkoper openbaar maakt en/of verveelvoudigd, is de koper gehouden een onmiddellijk opeisbare contractuele boete te voldoen van 300% van de oorspronkelijke verkoopprijs. De verkoper behoudt zich het recht voor om daarnaast in een procedure aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.
11.4 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op website van de verkoper afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woord- en beeldmerken komen toe aan de verkoper. De aan de verkoper toekomende intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de website van de verkoper.
11.5 Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van de verkoper.

//ARTIKEL 12 LEVERING EN UITVOERING
12.1 De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
12.2 Wanneer de verkoper door overmacht niet kan leveren conform de overeenkomst zal de verkoper dit de koper zo snel als mogelijk berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.3 De verkoper kan ik geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.
12.4 Tekortkomingen van de verkoper in de nakoming van de overeenkomst met de koper kunnen niet aan de verkoper worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
12.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
12.6 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou kunnen lijden als gevolg van het niet tijdig leveren door de verkoper.
12.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.
12.8 In de regel worden producten binnen 5 werkdagen verzonden. Als de klant een email adres heeft genoteerd zal de verkoper een Track&Trace code meesturen met de factuur via de mail.
12.9 De koper wordt op de hoogte gehouden van de status via mail of eventueel via persoonlijk contact via mail of telefoon.

//ARTIKEL 13 BETALING
13.1 Producten die in de Webshop verkocht worden, dienen meteen worden betaald. In de Webshop middels iDEAL, Bankcontact of PayPal -via MOLLIE-.
13.2 Bij een nabestelling of gepersonaliseerde verkoop voor de klant, dient tenminste 50% van het verschuldigde bedrag vooraf te worden voldaan. Wanneer vooruitbetaling is bedongen of de consument instemt met volledige betaling vooraf, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
13.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500; 10% over de daaropvolgende €2.500 en 5% over de volgende €5.000 met een minimum van €40,00.

//ARTIKEL 14 GARANTIE
14.1 Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.
14.2 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
14.3 Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) geldt als garantiebewijs.
14.4 Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.
• Uitzondering hierop zijn de Fine Art Prints, Photography, Limited Editions Art, Unique Art en Apparel met de naam We are Now, Art Now, A guy called Billy of Fearless. Als de gesealde zak en/of sticker is gebroken vervalt daarmee het recht op garantie. Deze producten zijn namelijk extreem kwetsbaar zodra deze uit de gesealde zak worden gehaald. Aanraking wordt dan ook aangeraden met gebruik van katoenen handschoenen.
• Bij producten van We are Now V.O.F. of één van haar dochterondernemingen, die al in een lijst worden geleverd, geldt de garantie wel.//ARTIKEL 15 KLACHTENREGELING
15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
15.2 Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

//ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID
16.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt.
16.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van het product door de koper, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de verkoper.
16.3 Wanneer de verkoper aansprakelijk is voor schade bij de koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van de verkoper worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

//ARTIKEL 17 OVERIGE BEPALINGEN
17.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
17.2 Op alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit en/of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verkoper is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

//ARTIKEL 18 WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
18.1 De opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.


Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 22 september 2020.
//ARTICLE 01 DEFINITIONS
1.1 In these General Terms and Conditions is meant by Seller: the company We are Now V.O.F. and all subsidiaries, to know: Art Now, A guy called Billy and Fearless studio.
1.2 In these General Terms and Conditions is meant by Buyer: a natural person who enters into a distance agreement with We are Now V.O.F. (hereinafter referred to as 'Webshop') or subsidiaries to know: Art Now, A guy called Billy and Fearless studio.
1.3 These General Terms and Conditions shall apply to the making, the content and performance of all agreements between the Seller and Buyer. If parties wish to deviate from any term of these conditions, such needs to be established in writing.
1.4  In these General Terms and Conditions the following definitions apply of the right of withdrawal: the possibility for the Buyer to cancel the agreement within the original period of reflection.
1.5 All products are self-produced by We are Now V.O.F. - unless otherwise indicated -. This includes at least all Fine Art Prints, Photography, Limited Editions Art, Unique Art and Apparel with the name We are Now, Art Now, A guy called Billy or Fearless.
1.6  These General Terms and Conditions are deposited at the Chamber of Commerce office in the Netherlands under the reference number 680.32.900. At all time the most recently deposited version and/or the version which applied at the time of the establishment of the agreement is applicable. 
1.7 These General Terms and Conditions are a translation of the “We are Now - Algemene Voorwaarden - WebShop” filed under number 680.32.900. In the event of any difference between these two Terms and Conditions, the Dutch text will prevail. 

//ARTICLE 02 DATA
We are Now V.O.F.
Rossinistraat 12
5151 KJ Drunen
The Netherlands
Chamber of Commerce number: 680.32.900
VAT identification number: NL857273620B01
Email: hello (at) we-are-now.group

//ARTICLE 03 APPLICABILITY
3.1 These General Terms and Conditions apply to any offer from the Seller and any agreement reached via the webshop and the store between the Seller and Buyer. The Seller explicitly excludes the applicability of (delivery) General Terms and Conditions of the Buyer, unless explicitly stated otherwise in writing agreed.
3.2 Before the agreement is concluded, the text of this General Terms and Conditions is made available to the Buyer. This happens when passing the 'Check out' in the Webshop. Or -in case of a sale in the Shop- the text is made available to the Buyer of these General Terms and Conditions in the Shop. The text of this General Terms and Conditions are also published on the website.
3.3 Additions to/or deviations from these General Terms and Conditions apply only if they have been explicitly accepted in writing by the Seller. The others provisions of these General Terms and Conditions remain unaffected in that situation power.

//ARTICLE 04 OFFER
4.1 If an offer has a limited duration or subject to conditions takes place, this is explicitly stated in the offer.
4.2 The offer includes a complete and accurate description of the offered products and/or services. The description is sufficiently detailed to be a good one enable the Buyer to assess the offer. If the Seller uses images these are a true representation of the offered products and/or services. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the Seller.
4.3 Each offer contains such information that it is clear to the Buyer what the rights and obligations are, that are connected to the acceptance of the offer.
4.4 Terms and Conditions that apply for Sales and/or Pre Orders may alter then this stated Terms and Conditions. Seller will notify the Buyer on a clear and timely manner.

//ARTICLE 05 AGREEMENT
5.1 The agreement is, subject to the provisions of paragraph 4, established at the moment of acceptance by the Buyer of the offer and compliance therewith stated conditions.
5.2 If the Buyer has accepted the offer electronically, the Seller confirms immediately the acceptance via email.
5.3 If the agreement is created electronically, the Seller will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transferring data and ensuring a secure web environment. If the Buyer can pay electronically, the Seller will take appropriate security measures for this take into account.
5.4 The Seller can -within the law- inform whether or not the Buyer can meet its payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance agreement. If the Seller on the basis of this investigation has good reasons not to have the agreement to enter, he is entitled to refuse an order or request with motivation to attach special conditions to the implementation.
5.5 Seller will deliver the product with a delivery note included the address of the Buyer. The invoice with tax information and specifications about the purchased product is sent via email.
5.6 If the Seller has undertaken to deliver a series of products or services, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.

//ARTICLE 06 RIGHT OF WITHDRAWAL
6.1 When the Buyer purchase products from the Seller, the Buyer has 14 days to dissolve the purchase agreement without giving any reason.
6.2 When the product is received corrupted or broken, the purchaser has the option to dissolve the agreement within the specified period of 14 days. The period starts after the Buyer has received the product.
6.3 During this period, the Buyer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent required to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the Buyer may only handle and inspect the product just like he could do in a store.
- Exceptions are all Fine Art Prints, Photography and Limited Editions Art with the name We are Now, Art Now, A guy called Billy or Fearless, are an exception to this article. These products are sealed with a sticker in a translucent bag. If this sticker is broken and/or the sealed bag is open, then this product cannot be returned.
6.4 The Buyer shall not be liable for diminished value of the product if the Seller is not legally obliged to do so before or at the conclusion of the agreement provided mandatory information about the right of withdrawal.
6.5 If the Buyer exercises his right of withdrawal, he shall report this in the reflection period of 14 days, by means of the model withdrawal form or other unambiguous manner to the Seller.
6.6 As soon as possible, but within 14 days from the day following the paragraph 5 referred to, the Buyer sends the product back, or he hands it over to the Seller. The Buyer has in any case observed the return period if he has it returns the product before the cooling-off period has expired.
6.7 The Buyer sends back the product with all accessories, and -if reasonably possible- in its original condition and packaging, and in accordance with the conditions specified by the Seller provided reasonable and clear instructions.
6.8 The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of right of withdrawal lies with the Buyer.
6.9 If the Buyer exercises his right of withdrawal, all are complementary agreements terminated by operation of law.

//ARTICLE 07 WITHDRAWAL COSTS
7.1 If the Buyer exercises his right of withdrawal, the direct costs of returning shipment will be for the Buyer.
7.2 The Seller shall reimburse all product-payments by the purchaser, including any delivery costs charged by the Seller for the returned product, immediately but within 14 days following the day on which the Buyer sent him the cancellation. Unless the Seller offers to collect the product himself, she may wait until the Buyer has received the product or until the Buyer proves that he has returned the product, whichever is the earlier.
7.3 The Seller uses the same currency to repay the Buyer, unless the Buyer agrees to another method. The reimbursement is free of charge for the Buyer.
7.4 If the Buyer has chosen a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the Seller does not pay the additional costs for the more expensive method.

//ARTICLE 08 EXCLUSION RIGHT OF WITHDRAWAL
8.1 The right of withdrawal does not apply for products: a. Which established the vendor have been brought in accordance with the Buyer's specifications; b. specifically for the customer are ordered; c. that are clearly personal in nature; d. which can not by their nature be returned.

// ARTICLE 09 PRICE
9.1 The prices During the period mentioned in the offer of products and/or services offered are not increased, subject to price changes such as due to changes in VAT rates or other government levies.
9.2 Notwithstanding the preceding paragraph, the Seller goods or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and where the Seller has no influence on, offering variable prices.
9.3 Products or services mentioned prices include VAT, unless indicated otherwise.

//ARTICLE 10 CONFORMITY
10.1 The Seller warrants that the products and/or services have the specifications stated in the offer, have the reasonable requirements of reliability and/or usability and the date of the creation of the agreement existing legal provisions and/or government regulations. The Buyer accepts that due to the Seller's production method the properties of the supplied image(s) can change, such as color, contrast, brightness, sharpness and graphic representation.

//ARTICLE 11 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
11.1 All products are self-produced by We are Now V.O.F. -unless otherwise indicated-. This includes all Fine Art Prints, Photography, Limited Editions Art, Unique Art and Apparel with the name We are Now, Art Now, A guy called Billy or Fearless.
11.2 Disclosure, copying and/or use of such works (for example photos, paintings, drawings and logos) by the Buyer can only be made with the permission of the person entitled: We are Now V.O.F. or one of her subsidiaries.
11.3 In the event the Buyer makes images (of which the intellectual rights lay with the Seller) public and/or reproduced without the consent of the Seller, the Buyer is obliged to pay an immediately due and payable contractual fine of 300% of the original selling price. The Seller reserves the right to in addition, to claim full compensation in proceedings. 
11.4 The intellectual property rights to the website and the data displayed by the Seller, including texts, photos, illustrations, graphic material, (trade)names, word and logo brands belong to the Seller. The intellectual property rights accruing to the Seller do not apply in any way to people who access and/or use the website of the Seller.
11.5 The user is not permitted to reproduce the content of the site, forwarding, distributing or making available to third parties for a fee, without prior written permission from the Seller.

//ARTICLE 12 DELIVERY AND IMPLEMENTATION
12.1 Seller shall exercise the utmost care in the receiving and executing product orders.
12.2 If the Seller can not deliver accordance with the agreement, the Seller will notify the Buyer as soon as possible, without paying any compensation to be held.
12.3 The Seller can in case of force majeure, after consultation with the Buyer, terminate the agreement or suspend the delivery until the time when the force majeure situation ceases to exist.
12.4 Shortcomings of the Seller to perform the contract with the Buyer cannot be attributed to the Seller if they are not due to its fault, neither under the law, the agreement nor in circulation views.
12.5 The place of delivery is the address made known to the Seller by the Buyer.
12.6 The Seller is not liable for any damage that the Buyer could suffer as a result of the product not delivering on time.
12.7 The risk of damage and/or loss of products, until the time of delivery to the Buyer,  is for the Seller, unless explicitly agreed otherwise. If the product is damaged during transport, the Seller's liability is limited to a maximum of the amount charged by the carrier and/or his insurer is reimbursed.
12.8 In general, products are shipped within 5 days. As the customer has entered an email address the Seller will send a Track&Trace code with the invoice via email.
12.9 The Buyer is kept informed of the status via e-mail.

//ARTICLE 13 PAYMENT
13.1 Products sold in the webshop should be immediately paid. This is possible in the Webshop through iDEAL, Bankcontact or PayPal -via MOLLIE-.
13.2 With a backorder or personalized sale/order for the Buyer, the Buyer must at least pay 50% of the amount due in advance. When prepayment is stipulated or the consumer agrees to full payment in advance, the Buyer cannot assert only rights regarding the execution of the relevant order or service(s), before the stipulated advance payment has been made.
13.3 The Buyer has the duty to inaccuracies in data supplied or specified payment immediately to the Seller.
13.4 If the Buyer fails to meet its payment obligation(s), this after he has been notified by the Seller, of the late payment and the Seller gives the Buyer a period of 14 days in order to meet its payment obligations. After payment has still not been made within this 14-day period, the remaining amount owed the statutory interest and the Seller is entitled to the charge extrajudicial collection costs. This one collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to €2,500; 10% over the following €2,500 and 5% over the following €5,000 with a minimum of €40,00.

//ARTICLE 14 WARRANTY
14.1 The Seller is not responsible for the resistance of the product delivered by UV radiation and other environmental factors.
14.2 In case the product presents a design, material or manufacturing defect, the Buyer entitled to repair or replacement of the product. The Buyer is only entitled to replace the product if repair of the product is not possible.
14.3 damage caused by misuse or use of the products supplied no warranty applies.
14.4 The sales receipt (order confirmation of payment) is regarded as a warranty.
14.5 If repair or replacement is impossible, the Seller has the right terminate the agreement and fully credit the Buyer.
- The Fine Art Prints, Photography, Limited Editions Art, Unique Art and Apparel with the name We are Now, Art Now, A guy called Billy or Fearless. As the sealed bag and/or seal is broken, this invalidates the warranty. These products are extremely vulnerable as soon as they are removed from the sealed bag. Therefore it is recommended to use cotton gloves.
- The warranty does apply to products from We are Now V.O.F. and all subsidiaries, that are already supplied in a frame, and therefore ‘safe’ from touching.

//ARTICLE 15 COMPLAINTS
15.1 Complaints about the implementation of the agreement should take place promptly, fully and clearly described and submitted to the Seller after the Buyer has found defects.
15.2 The Seller will file complaints within 14 days from the date of the invoice. If a complaint takes foreseeable longer processing time, the Seller will reply within 14 days with an indication of the processing time. 

//ARTICLE 16 LIABILITY
16.1 The Seller is not liable for damages of any nature whatsoever arising when the products are used improperly after delivery.
16.2 The Seller is not liable for damages of any nature whatsoever arising by the use of the product by the Buyer unless this damage is due to intent or gross negligence of the Seller.
16.3 If the Seller is liable for damages to the Buyer as a result of shortcoming in the implementation of this agreement, the liability of the Seller are limited to the amount of the purchase price.

//ARTICLE 17 OTHER PROVISIONS
17.1 The headings in these conditions are only for readability and promotion and do not form part of these General Terms and Conditions.
17.2 All possible disputes arising from and/or relating to this General Terms and Conditions, only Dutch law applies. All possible disputes will only be submitted to the competent court in the the district where the Seller is established, or the competent court according to the law, this at the option of the Seller.

//ARTICLE 18 ALTERATIONS 
18.1
 The contractor keeps the right to alter or supplement these General Terms and Conditions. 
18.2 Alterations do not apply on agreements already made.


These General Terms and Conditions were last changed on September 22nd 2020.

STUDIO
ALGEMENE VOORWAARDEN
TERMS & CONDITIONS

  • NL
  • UK
//ARTIKEL 01 ALGEMEEN 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder verkoper: de onderneming We are Now V.O.F. en alle dochterondernemingen te weten: Art Now, A guy called Billy en Fearless studio.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die aan ‘We are Now’ en/of één van haar dochterondernemingen werkzaamheden opdraagt, en/of ‘We are Now’ of één van haar dochterondernemingen verzoekt een offerte uit te brengen. 
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wenst af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd. 
1.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 680.32.900. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 

//ARTIKEL 02 
GEGEVENS

We are Now V.O.F.

Rossinistraat 12
5151 KJ Drunen
Nederland 
KvK-nummer: 680.32.900

BTW-identificatienummer: NL857273620B01

E-mail: hello(at)we-are-now.group

//ARTIKEL 03 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. 
3.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
3.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk (of via mail) door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 
3.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 

//ARTIKEL 04 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdracht- gever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
4.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
4.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen. 
4.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer. 
4.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdracht- gever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 
4.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. 

//ARTIKEL 05 INSCHAKELEN VAN DERDEN
5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 
5.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 
5.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 

//ARTIKEL 06 INTELECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd. 
6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht voor opdrachtnemer: het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 
6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 
6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

//ARTIKEL 07 GEBRUIK EN LICENTIE 
7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. 
7.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 
7.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 
7.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. En heeft het recht om de opdracht te openbaren, tenzij de opdrachtgever -schriftelijk- anders is overeengekomen. 

//ARTIKEL 08 HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN 
8.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 
8.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven. 
8.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of €100 afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever. 

//ARTIKEL 09 BETALING 
9.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150 excl. BTW. 
9.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. 

//ARTIKEL 10 OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
10.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
10.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
10.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
10.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
10.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
10.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 maanden. 

//ARTIKEL 11 GARANTIES EN VRIJWARINGEN
11.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 
11.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

//ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID 
12.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld; b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden; d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt; f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 
12.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
12.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €45.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert. 
12.4 Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 
12.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

//ARTIKEL 13 OVERIGE BEPALINGEN
13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
13.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke 
 behandeling worden gebonden. 
13.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden. 
13.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer. 

//ARTIKEL 14 WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
14.1 De opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 


Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 22 september 2020. 
//ARTICLE 01 DEFINITIONS 
1.1 In these General Terms and Conditions is meant by Seller: the company We are Now V.O.F. and all subsidiaries, to know: Art Now, A guy called Billy and Fearless studio.
1.2 In these General Terms and Conditions is meant by client: those who assign work to ‘We are Now’ and/or one of her subsidiaries, and/or request ‘We are Now’ or one of her subsidiaries to make an offer and/or create a design. 
1.3 These General Terms and Conditions shall apply to the making, the content and performance of all agreements between the client and the contractor. If parties wish to deviate from any term of these conditions, such needs to be established in writing.
1.4 These General Terms and Conditions are deposited at the Chamber of Commerce office in the Netherlands under the reference number 680.32.900. At all time the most recently deposited version and/or the version which applied at the time of the establishment of the agreement is applicable.
1.5 These General Terms and Conditions are a translation of the “We are Now - Algemene Voorwaarden - Studio” filed under number 680.32.900. In the event of any difference between these two Terms and Conditions, the Dutch text will prevail. 

//ARTICLE 02 DATA 
We are Now V.O.F. 
Rossinistraat 12
5151 KJ Drunen
the Netherlands
Chamber of Commerce: 680.32.900 
Vat Number: NL857273620B01 
E-mail: hello(at)we-are-now.group

//ARTICLE 03 AGREEMENT, OFFERS AND CONFIRMATION 
3.1 These General Terms and Conditions apply to the exclusion of any purchase or other conditions of the client to the preparation, content and performance of all agreements between the client and the contractor. 
3.2 All offers are without commitment and are valid for one month. Prices quoted may be subject to change owing to unforeseen changes in the work. Prices are exclusive of VAT and other government levies. The rates and offers quoted will not automatically apply to future commissions. 
3.3 Commissions must be confirmed by the client in writing. If the client fails to do so but consents to the contractor commencing the work commissioned, the terms of the offer will be deemed to have been agreed. Any subsequent oral agreements and stipulations will not be binding on the contractor unless he has confirmed them in writing.
3.4 If the client wishes to commission identical work to a party other than the contractor or has already commissioned the work to another party, he must inform the contractor accordingly in writing, stating the names of those other parties. 

//ARTICLE 04 PERFORMANCE OF THE AGREEMENT 
4.1 The contractor must make every effort to perform the work commissioned carefully and independently, to promote the client’s interests to the best of his ability and to achieve a result that is useful to the client. To the extent necessary the contractor must keep the client advised of the progress of the work. 
4.2 The client must do any and all things that are reasonably necessary or required to enable the contractor to deliver punctually and properly, in particular by supplying (or causing the supply of) complete, sound and clear data or materials in a timely manner. 
4.3 Terms quoted by the contractor for completion of the design are approximations only, unless the nature or content of the agreement requires otherwise. If the stipulated term is exceeded, the client must give the contractor notice of default in writing. 
4.4 Unless otherwise agreed, the performance of tests, the application for permits and the assessment whether the client’s instructions comply with statutory or quality standards do not fall within the scope of the work commissioned to the contractor. 
4.5 Prior to production, reproduction or publication, each party must give the other the opportunity to check and approve the final draft, prototype or galley proofs of the design. If the contractor is to place orders with or give instructions to manufacturing companies or other third parties, whether or not in the client’s name, the client must confirm his aforesaid approval in writing at the contractor’s request. 
4.6 Any complaints to the contractor must be filed in writing at the earliest possible time but not later than within ten business days after completion of the work commissioned, failing which the client will be deemed to have accepted the work commissioned in its entirety. 

//ARTICLE 05 ENGAGEMENT OF THIRD PARTIES
5.1 Unless otherwise agreed, instructions to third parties to be given in the context of executing the work commissioned will be given by or on behalf of the client. At the client’s request the contractor may act as an agent for the client’s account and risk. The parties may agree on a fee for such services. 
5.2 If the contractor provides an estimate of third- party costs at the client’s request, such estimate will be an approximation only. If required, the contractor may seek quotations from third parties on the client’s behalf.
5.3 If the contractor procures goods or services from third parties in the performance of the work commissioned, for the contractor’s own account and risk and on the basis of an express agreement, the general conditions of such supplier with regard to the quality, quantity, properties and delivery of such goods or services will also apply to the client. 

//ARTICLE 06 INTELLECTUAL AND OTHER PROPERTY RIGHTS 
6.1 Unless otherwise agreed, all intellectual property rights arising from the work commissioned -including patents, design rights and copyrights- will vest in the contractor. If any of such rights can be acquired only by registration, the contractor will have the sole and exclusive power to effect such registration. 
6.2 Unless otherwise agreed, the work commissioned does not include conducting searches for the existence of rights, including patents, trademark rights, drawing or design rights, copyrights or portrait rights of third parties. The same applies to any investigation into the possibility of such forms of protection for the client.
6.3 Unless the work is not suitable for that purpose, the contractor will at all times be entitled to imprint his name on or in or to remove it from the work (or to have his name imprinted on or in or removed from the work), and without the contractor’s prior authorization the client may not publish or reproduce the work without identifying the contractor by name.
6.4 Unless otherwise agreed, all design drawings, illustrations, prototypes, scale models, templates, drafts, design sketches, films and other materials or (electronic) data files made by the contractor in the course of executing the design will remain the contractor’s property, irrespective of whether they were made available to the client or to third parties.
6.5 Upon completion of the work commissioned, neither the client nor the contractor will have any obligation to retain any of the materials and data used.

//ARTICLE 07 USE AND LICENCE 
7.1 Once the client has fulfilled all his obligations under the agreement with the contractor, he will acquire an exclusive licence to use the design solely for purposes of publication and reproduction as such purposes were agreed when the work was commissioned. If no such specific purposes have been agreed, the licence will be limited to that manner of use of the design on which firm intentions existed on the date when the work was commissioned. Such intentions must have been verifiably stated to the contractor prior to the conclusion of the agreement. 
7.2 Without prior written approval from the contractor, the client will not be entitled to any use of the design that is broader or different from the use agreed. In the event of broader or different use on which no agreement was reached, including any amendment, mutilation or infringement on the provisional or final design, the designer will be entitled to compensation due to infringement of his/her rights of at least three times the agreed fee, or a fee that is reasonably and fairly proportional to the infringement committed, without prejudice to the designer’s right to claim reimbursement of the damage actually incurred.
7.3 The client will not (or no longer) be permitted to use the results made available and any licence granted to the client in the context of the work commissioned will lapse: a. from the moment that the client fails to fulfill his payment or other obligations under the agreement or to do so in full, or is otherwise in default, unless the default is insignificant by reference to the overall scope of the work; b. if the work commissioned is terminated early for any reason whatsoever, unless the consequences are contrary to the principles of reasonableness and fairness. 
7.4 The contractor may use the design at his discretion for his own publicity or promotional purposes, with due observance of the client’s interests.

//ARTICLE 08 FEES AND ADDITIONAL COSTS 
8.1 In addition to payment of the agreed fee, the contractor will be entitled to reimbursement of any costs incurred by him in the performance of the work commissioned.
8.2 If the contractor is required to perform more or other work due to late delivery or non-delivery of complete, sound and clear data and/or materials, or any change or error in instructions or briefings, such additional work will be charged separately on the basis of the contractor’s usual fees.
8.3 If the fee to be paid is in any way subject to facts or circumstances to be evidenced by the client’s accounting records, the contractor will be entitled upon receiving a statement of account from the client to have the client’s accounting records audited by an accountant to be selected by the contractor. If the results of the accountant’s audit differ more than 2% or €100 from the client’s report and statement of account, the costs of the audit will be for the client’s account.

//ARTICLE 09 PAYMENT 
9.1 Payments must be made within 14 days of the invoice date. If the contractor has not received payment (or payment in full) at the end of that term, the client will be in default and will owe interest at the statutory rate. All costs incurred by the contractor in connection with overdue payments, such as costs of litigation and judicial and extrajudicial costs, including the cost of legal assistance, bailiffs and debt collection agencies, will be for the client’s account. The extrajudicial costs will be not less than 10% of the invoice amount, with a minimum of €150.
9.2 The contractor will have the right to invoice the client at monthly intervals for work performed and costs incurred in the performance of the work commissioned. 
9.3 The client will pay the amounts due to the contractor without any reduction or set-off, save for settlement against adjustable advance payments relating to the agreement which the client may have made to the contractor. The client is not entitled to suspend payment of invoices for work that has already been performed. 

//ARTICLE 10 NOTICE OF TERMINATION AND DISSOLUTION OF AGREEMENT
10.1 If the client gives notice of termination of an agreement, he must pay, in addition to damages, the contractor’ s fee and the costs incurred in connection with the work performed until that date.
10.2 If the agreement is terminated by the contractor on the grounds of breach by the client in the performance of the agreement, the client will be required to pay, in addition to damages, the contractor’s fee and the costs incurred in connection with the work performed until that date. In this context any conduct by the client on the grounds of which the contractor cannot reasonably be required to complete the work commissioned will also be regarded as breach.
10.3 The damages referred to in the preceding two paragraphs of this Article will comprise at least the costs arising from obligations undertaken by the contractor in his own name with third parties for the performance of the work commissioned, as well as at least 30% of the balance of the fee that the client would owe the contractor if the work commissioned were fully completed.
10.4 Both the contractor and the client will have the right to terminate the agreement in whole or in part with immediate effect if the other party is declared bankrupt or is granted a suspension of payments (whether or not provisional). If the client is declared bankrupt, the designer will have the right to terminate the right of use granted, unless the consequences would be contrary the principles of reasonableness and fairness.
10.5 In the event of termination by the client on the grounds of breach in the performance of the contractor’s obligations, the performance already completed and the related payment obligation will not be subject to cancellation, unless the client provides evidence that the contractor is in default of that performance. Amounts that the contractor has invoiced before the dissolution for work performed or delivered properly under the agreement will remain payable in full with due observance of the previous sentence and will fall due immediately upon termination. 
10.6 If the contractor’s work consists of recurrently performing work of a similar nature, the agreement in question will be valid for an indefinite period of time, unless otherwise agreed in writing. Such agreement may be terminated only by written notice given with due observance of a reasonable notice period of not less than three months.

//ARTICLE 11 WARRANTIES AND INDEMNITIES 
11.1 The contractor warrants that the design supplied to the client has been made by him or her or on his or her behalf and, if the design is protected by copyright, that the contractor is the author within the meaning of the Auteurswet (Dutch Copyright Act) and as the copyright owner has the power of disposition of the work.
11.2 The client indemnifies the contractor or persons engaged by the contractor in the performance of the work commissioned against any third-party claim or action arising from the application or use of the design created by the contractor or persons referred to above.
11.3 The client indemnifies the contractor against any claim or action relating to intellectual property rights in materials or information supplied by the client and used in the performance of the work commissioned. 

//ARTICLE 12 LIABILITY 
12.1 The contractor will not be liable for: a. errors or defects in materials supplied by the client; b. misunderstandings, errors or defects in the performance of the agreement if such misunderstandings or errors were caused by acts of the client, such as late delivery or nondelivery of complete, sound and clear information and/or materials; c. errors or defects by third parties engaged by or on behalf of the client; d. inaccuracies in offers made by suppliers, or prices quoted by suppliers being exceeded; e. errors or defects in the design or errors in the text/data if the client has given his approval in accordance with the provisions of Article 3.6 or has had the opportunity to perform an inspection and has declined to do so;  f. errors or defects in the design or errors in the text/data if the client has not had a particular model or prototype prepared or a particular test performed and the errors would have been apparent in such model, prototype or test.
12.2 The contractor will be liable only for direct damage attributable to him. Direct damage will include only: a. reasonable costs to assess the cause and extent of the damage, to the extent that such assessment concerns damage within the meaning of these general conditions; b. any reasonable costs necessarily incurred to have the contractor’s defective performance conform to the agreement; c. reasonable costs incurred to prevent or limit the damage, to the extent that the client demonstrates that those costs led to a limitation of the direct damage referred to in these general conditions. The contractor’s liability for all other damage, such as indirect damage, including consequential damage, loss of profits, mutilated or lost data or materials, or damage due to business interruption is hereby excluded.
12.3 Save in the event of intent or willful recklessness by the contractor or the contractor’s management -therefore except for persons under their control- the contractor’s liability for damage or loss arising from an agreement or any wrongful act committed against the client will be limited to the amount invoiced for the portion of the work performed, less the costs incurred by the contractor in the engagement of third parties, on the understanding that that amount will not exceed €45,000 and will in no event be higher than the benefit that the insurance company may pay to the contractor.
12.4 Any and all liability will expire twelve months from the date of completion of the work commissioned.
12.5 Where reasonably possible the client will be required to retain copies of materials and data he has supplied until the work commissioned has been completed. If the client fails to do so the contractor cannot be held liable for any damage or loss that would not have occurred if such copies had existed. 

//ARTICLE 13 OTHER TERMS 
13.1 The client will not be permitted to transfer or assign to third parties any of the rights under an agreement concluded with the contractor, save in the event and as part of a transfer of the client’s entire business. 
13.2 Both parties must keep confidential any and all facts and circumstances that come to their knowledge in the context of the work commissioned. The same duty of confidentiality in respect of such facts and circumstances must be imposed on any third parties engaged in the performance of the work commissioned.
13.3 The headings in these General Terms and Conditions have been included for easy reference only and are no part of these Terms and Conditions. 
13.4 All agreements between the contractor and the client are governed by Dutch law. The court that has the power to hear and decide any dispute between the contractor and the client will be the court having jurisdiction in the district where the contractor has his registered office or the court having jurisdiction pursuant to the law, at the contractor’s option. 

//ARTICLE 14 ALTERATIONS 
14.1 The contractor keeps the right to alter or supplement these General Terms and Conditions. 
14.2 Alterations do not apply on agreements already made.


These General Terms and Conditions were last changed on September 22nd 2020.